Obchodní podmínky – www.uctokurzy.cz

I. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetového kurzu nebo videa dle výběru zákazníka (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.uctokurzy.cz vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je:

Ing. Ivana Urbanová,

Bilancia s.r.o.
Mělnická 355
250 65 Líbeznice

IČ: 01530208
DIČ: CZ01530208

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

II. Předmět

II.1 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II.2 Předmětem je právo kupujícího na přístup k digitálnímu obsahu:

V případě online kurzu dostane kupující v zaslaném e-mailu přístupové údaje pro přihlášení do online kurzu, a to v rozsahu objednávky. Videa a další materiály v rámci online kurzu jsou dostupná pouze na webových stránkách v rámci uživatelského účtu. Stahovat do vlastního zařízení lze pouze materiály v pdf formátu. Videa stáhnout nelze.
Kurz se dodává jednorázově a v aktuální verzi. Kupující nemá právo na bezplatné budoucí aktualizace online kurzu. Kupující má právo využívat digitální obsah bez časového omezení a pouze pro svou osobu. Kupující má povinnost zajistit, že zakoupený digitální obsah, případně uživatelské jméno a heslo, nebudou odcizeny, používány, či zneužity jinou osobou.

II.3 Programové a technické vybavení

Programové a technické vybavení nutné k zobrazení, či provozování online kurzu je zařízení typu stolní počítač, tablet, chytrý mobilní telefon s připojením na intenet a webovým prohlížečem a prohlížečem souborů ve formátu PDF.

Kupující má povinnost zajistit technickou způsobilost svého zařízení k využití zakoupeného digitálního obsahu (například instalací vhodného prohlížeče PDF, nebo webového prohlížeče schopného přehrát video).

Schopnost otevření či přehrání videa v online kurzu může kupující otestovat zde ukázka z kurzu.

III. Objednávka

III.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.uctokurzy.cz . Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.uctokurzy.cz . Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.uctokurzy.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

IV. Kupní cena, daňový doklad

IV.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://www.uctokurzy.cz najdete cenu celkové objednávky.

IV.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktů.

V. Způsob a forma platby

V.1 Způsob platby 

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

V.2 Možnosti plateb:

    1. Bankovním převodem na korunový účet prodávající
    2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
    3. Online bankovním převodem

V.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

V.4 Bonusy: Pokud jsou součástí objednávky nějaké bonusy, bude k nim umožněn přístup po uhrazení částky (podle podmínek uvedených na prodejní stránce kurzu).

VI. Odstoupení od smlouvy

VI.1 Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, klient uděluje výslovný souhlas, aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

VII. Zabezpečení a ochrana autorských práv

VII.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

VII.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

VIII. Odpovědnost

VIII.1. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

IX. Vyloučení odpovědnosti

Vstupem do kurzu rozumíte, že jakékoli použití informací z těchto Předmětů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a autorka za ně nenese žádnou zodpovědnost.

Veškeré informace v jednotlivých videích a kurzech vycházejí pouze z vlastních zkušeností autorky. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto Ivana Urbanová není zodpovědná za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

Každý zákazník, který si koupí některý ze vzdělávacích kurzů a videí, je plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Poskytovatel tímto nezaručuje kupujícímu úspěch. Dále poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací z těchto vzdělávacích kurzů a videí.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písmeno j  NOZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.